Hound on Fantom
1 min readNov 13, 2021

--

--

--

Hound on Fantom

The Community Mascot of the Fantom Blockchain